Regulamin aplikacji

REGULAMIN SELTU.TV

Sklep Internetowy jest prowadzony pod adresem http://seltu.tv przez SELTU Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Tymienieckiego 25c lok. 221, 90-350, Łódź, NIP: 7792424132, REGON: 302813991, KRS: 0000522799.

Sklep Internetowy jest narzędziem, za pośrednictwem którego SELTU pośredniczy przy sprzedaży poprzez sieć Internet Towarów Sprzedających i jest jednym ze sposobów zawarcia umowy dotyczącej Towarów ze Sprzedającymi.

Sklep Internetowy prowadzony jest zgodnie z Regulaminem.

 • § 1 Definicje i dane kontaktowe

  • 1. Terminy użyte w Regulaminie duża literą oznaczają:
   • (a) Sklep Internetowy - system stron www udostępniany i działający pod adresem domeny http://seltu.tv i domenami podległymi, z wykorzystaniem którego Sprzedający sprzedają za pośrednictwem sieci Internet Towary znajdujące się w ich ofercie;
   • (b) SELTU - SELTU Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Tymienieckiego 25c lok. 221, 90-350, Łódź, NIP: 7792424132, REGON: 302813991, KRS: 0000522799;
   • (c) Sprzedający - przedsiębiorca, który oferuje swoje Towary w Sklepie Internetowym i sprzedaje Towary Klientom. Dane Sprzedającego udostępniane są w odrębnym regulaminie zamieszczonym przez Sprzedającego w Sklepie Internetowym.
   • (d) Klient - każdy podmiot prawa tj. osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, który posiada zdolność prawną i zdolność do czynności prawnych w zakresie pozwalającym na korzystanie ze Sklepu Internetowego i zawarcie umowy o Towary za pośrednictwem Sklepu Internetowego i który korzysta z funkcjonalności Sklepu Internetowego, w szczególności dokonuje lub zamierza dokonać zakupu Towarów lub dokonać Rezerwacji za pośrednictwem Sklepu Internetowego;
   • (e) Treści - cała zawartość merytoryczna Sklepu Internetowego, w tym w szczególności informacje o Towarach, Sprzedających i SELTU.
   • (f) Konto Klienta - funkcjonalność Sklepu Internetowego, polegającą na udostępnieniu funkcjonalności informatycznych Sklepu Internetowego polegających na określeniu informacji indywidualizujących Klienta, pozwalających na zapisywanie informacji o czynnościach dokonywanych przez Klienta oraz pozwalających na pełne korzystanie ze Sklepu Internetowego, w tym składanie zamówień na Towary i zawarcie umowy o Towary;
   • (g) Konsument - osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą tj. Sprzedającym czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
   • (h) Towary - ogół rzeczy ruchomych sprzedawanych przez Sprzedających za pośrednictwem Sklepu Internetowego;
   • (i) Formularz zamówienia - funkcjonalność Sklepu Internetowego zawierającą informacje dotyczące Klienta i składanego przez niego zamówienia na Towar, które są przesyłane do Sprzedającego i SELTU poprzez Sklep Internetowy w ramach procedury zawarcia umowy dotyczącej Towarów;
   • (j) Rezerwacja - dokonywana przez Klienta za pośrednictwem Sklepu Internetowego rezerwacja Towaru. Czas rezerwacji, w jakim Klient może dokonać zakupu, podawany jest każdorazowo przez Sprzedającego. Do czasu dokonania zakupu na Kliencie nie spoczywają żadne zobowiązania, a Klient może w każdym momencie zrezygnować z zakupu.
   • (k) Newsletter - elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona przez SELTU za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej automatyczne otrzymywanie od SELTU cyklicznych treści kolejnych edycji Newslettera zawierającego informacje o Towarach, nowościach i promocjach w Sklepie Internetowym;
   • (l) Regulamin - niniejszy regulamin regulujący zasady funkcjonowania Sklepu Internetowego;
   • (m) System teleinformatyczny - zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci telekomunikacyjnego urządzenia końcowego w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne (Dz.U.2019.2460 t.j.)
   • (n) Środki komunikacji elektronicznej - rozwiązania techniczne, w tym urządzenia teleinformatyczne i współpracujące z nimi narzędzia programowe, umożliwiające indywidualne porozumiewanie się na odległość przy wykorzystaniu transmisji danych między systemami teleinformatycznymi, a w szczególności pocztę elektroniczną.
   • (o) Usługa świadczona drogą elektroniczną - świadczenie usług drogą elektroniczną w rozumieniu Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną tj. wykonanie usługi świadczonej bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie usługobiorcy, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne; Regulamin określa rodzaje Usług świadczonych drogą elektroniczną przez SELTU;
   • (p) Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną - ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2020.344 t.j.);
   • (q) Ustawa o prawa konsumenta - ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2020.287 t.j.);
   • (r) Kodeks Cywilny - ustawa z dnia z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U.2019.1145 t.j.).
  • 2. Dane SELTU są następujące: SELTU Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Tymienieckiego 25c lok. 221, 90-350, Łódź, NIP: 7792424132, REGON: 302813991, KRS: 0000522799, adres mailowy kontakt@seltu.tv, strona www.seltu.tv
 • § 2 Procedura zawarcia umowy

  • 1. Sklep internetowy służy do zawierania umów wykonania i sprzedaży Towarów między Klientem a Sprzedającym.
  • 2. Sprzedający przedstawia Towar podczas transmisji na żywo, podając szczegóły oferty, w tym w szczególności cenę, rozmiar, wymiary, inne cechy Towaru. Podczas transmisji na żywo, Klient może dokonać zakupu Towaru lub dokonać jego Rezerwacji. Według wyboru Sprzedającego, Towary mogą być oferowane do sprzedaży również po zakończeniu transmisji na żywo.
  • 3. Na procedurę zawarcia umowy dotyczącej Towarów składają się czynności techniczne związane ze złożeniem zamówienia przez Klienta oraz czynności techniczne związane z potwierdzeniem złożenia zamówienia. Procedura zawierania umów o Usługi świadczone drogą elektroniczną uregulowana jest w § 5 Regulaminu.
  • 4. W celu pełnego korzystania przez Klienta ze Sklepu Internetowego, tj. korzystania z jego wszelkich dostępnych funkcjonalności, konieczne jest:
   • (a) założenie na stronie internetowej Sklepu Internetowego przez Klienta Konta Klienta poprzez rejestrację Klienta;
   • (b) zalogowanie się do Konta Klienta z wykorzystaniem loginu i hasła, przy czym czynności te nie są konieczne dla składania zamówień na Towary, a jedynie do korzystania ze wszelkich funkcji jakie oferuje Sklep Internetowy.
  • 5. Klient może zalogować się do Sklepu Internetowego również za pośrednictwem serwisów społecznościowych współpracujących ze Sklepem Internetowym, takich jak Facebook, Youtube, Vimeo, Google.
  • 6. W celu prawidłowego złożenia zamówienia przez Klienta za pośrednictwem Sklepu Internetowego konieczne są następujące czynności:
   • (a) dokonanie wyboru opcji zakupu Towaru podczas transmisji na żywo lub po zakończeniu transmisji, gdy Sprzedający udostępni taką możliwość, a także Towaru będącego w Rezerwacji,
   • (b) posłużenie się Formularzem zamówienia z wykorzystaniem Konta Klienta, konta Facebook, Vimeo, Google lub konta YouTube (po zalogowaniu);
   • (c) wybór jednego z dostępnych sposobów płatności;
   • (d) wybór jednej z dostępnych metod wydania Towaru (dostawy);
   • (e) wypełnienie Formularza zamówienia w pozostałym zakresie (adres dostawy, dane do faktury itp.);
   • (f) dokonanie potwierdzenia złożenia zamówienia zgodnie z dokonanym wyborem, które skutkuje obowiązkiem płatności.
  • 7. W razie prawidłowego złożenia zamówienia przez Klienta zamówienie to jest niezwłocznie przesyłane do Sprzedającego oraz do SELTU za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
  • 8. Po otrzymaniu zamówienia Klienta zgodnie z ust. 5, Sprzedający niezwłocznie przesyła na adres mailowy Klienta podany w Koncie Klienta lub w Formularzu zamówienia wiadomość potwierdzającą złożenie zamówienia złożonego przez Klienta.
  • 9. Niezwłoczne potwierdzenie przez adresata oferty otrzymania oferty skutkuje związaniem treścią złożonej oferty.
  • 10. Po otrzymaniu płatności za zamówiony Towar, Sprzedający potwierdza Klientowi drogą mailową otrzymanie płatności i informuje Klienta o realizacji wysyłki.
  • 11. Dane niezbędne do zawarcia umowy w Sklepie Internetowym w ramach procedury zawarcia umowy są wprowadzane, utrwalane i dostępne poprzez Konto Klienta i Formularz zamówienia. Potwierdzenie złożenia zamówienia lub zawarcia umowy, o których mowa w ust. 7 zawiera dane składające się na treść zawartej umowy.
  • 12. Korzystanie ze Sklepu Internetowego i jego funkcjonalności, w tym w szczególności wprowadzanie informacji w Koncie Klienta lub Formularzu zamówienia oraz wykrywanie błędów w zakresie tych informacji i korygowanie ich odbywa się za pomocą stosownej aplikacji- przeglądarki internetowej (np. Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera itp.).
  • 13. Niezależnie od powyższych postanowień, w ramach korzystania ze Sklepu zawierane są pomiędzy Klientami a SELTU umowy Usługi świadczone drogą elektroniczną, stosownie do § 5 Regulaminu.
 • § 3 Płatności i dostawy

  • 1. Płatności Klientów za Towary zakupione w Sklepie Internetowym odbywają się za pośrednictwem sposobów płatności:
   • (a) iMoje: Płatności BLIK, karta płatnicza, przelew elektroniczny poprzez zewnętrzny system płatności imoje, obsługiwany przez firmę ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach; oraz inne płatności udostępnione przez Sprzedającego.
   • Ponadto, informacja w tym zakresie będzie każdorazowo udostępniona przez Sprzedającego w ramach procedury składania zamówienia.
  • 2. Określone w Sklepie Internetowym ceny Towarów są cenami wyrażonymi w złotych polskich, obejmują kwotę podatku od towarów i usług. Ceny nie zawierają kosztów wydania Towaru (dostawy).
  • 3. Całkowity koszt do zapłaty za dane zamówienie z tytułu zakupów dokonanych w Sklepie Internetowym stanowi sumę ceny zamówionych Towarów, kosztów wydania Towarów (wybranego sposobu dostawy) i kosztów wybranego sposobu płatności (jeśli dotyczy). Wszystkie płatności składające się na łączny koszt do zapłaty podawane są w Sklepie Internetowym, w szczególności w procedurze składania zamówienia na Towary.
  • 4. Cena podana przy każdym Towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia.
  • 5. Towary zamówione w Sklepie Internetowym wydawane są (wysyłane) w sposób wskazany przez Sprzedających w odrębnych regulaminach, w tym np. poprzez:
   • (a) wysyłkę za pośrednictwem firmy kurierskiej;
   • (b) wysyłkę za pośrednictwem Poczty Polskiej;
   • (c) usługę paczkomaty Inpost.
   • Koszty dostawy podawane są przez Sprzedających w zakładce „Informacje”. Ponadto, informacja w zakresie sposobów dostawy i kosztów dostawy będzie każdorazowo udostępniona przez Sprzedających w ramach procedury składania zamówienia.
  • 6. Zamówienia na Towary są realizowane w terminach określonych indywidualnie przez Sprzedających w odrębnych regulaminach, przy czym terminy realizacji wysyłki stosownie do wybranego sposobu wydania (wysyłki) Towarów liczone są od daty wpływu należności z tytułu zamówienia. Informacja o terminach realizacji zamówienia będzie również każdorazowo udostępniona przez Sprzedającego w ramach procedury składania zamówienia.
  • 8. Sprzedający mogą wprowadzić promocje dotyczące kosztów dostawy takie jak np. darmowa dostawa w razie zakupów powyżej określonej kwoty, inne podobne lub wszelkich inne promocje, w tym cenowe, przy czym informacja w tym zakresie będzie każdorazowo udostępniona przez Sprzedającego w ramach procedury składania zamówienia.
 • § 4 Obowiązki Klientów i rola SELTU

  • 1. Wszelkie informacje podawane prze Klienta w Sklepie Internetowym, w tym w Formularzu zamówienia i Koncie Klienta, w szczególności informacje podawane w celu zawarcia umowy w Sklepie Internetowym powinny być zgodne ze stanem faktycznym.
  • 2. Zakazane jest dostarczanie przez Klienta korzystającego z usługi świadczonej drogą elektroniczną, o której mowa w § 5 Regulaminu treści o charakterze bezprawnym lub niestosownym, w tym w szczególności treści wulgarnych, obraźliwych, erotycznych, pornograficznych, nawołującym do szerzenia nienawiści, rasizmu, ksenofobii. SELTU nie ponosi odpowiedzialności jeżeli nie wie o bezprawnym charakterze danych lub związanej z nimi działalności, a w razie otrzymania urzędowego zawiadomienia lub uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze danych lub związanej z nimi działalności niezwłocznie uniemożliwi dostęp do tych danych.
  • 3. SELTU nie ponosi odpowiedzialności za nienależyte wykonanie bądź niewykonanie umów zawartych za pośrednictwem Sklepu Internetowego, w szczególności nie ponosi odpowiedzialności za jakość, bezpieczeństwo lub legalność Towarów sprzedawanych przez Sprzedających, zdolność Sprzedających do sprzedaży, wypłacalność Klientów oraz prawdziwość i rzetelność informacji oraz innych treści przekazywanych przez Sprzedających i Klientów w ramach Sklepu Internetowego.
 • § 5 Usługa świadczona drogą elektroniczną

  • 1. SELTU za pośrednictwem Sklepu Internetowego świadczy usługi drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2020.344 t.j. ze zm.), tj. wykonanie usługi świadczonej bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie usługobiorcy, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne. Usługa świadczona drogą elektroniczną jest nieodpłatna.
  • 2. Usługi świadczone drogą elektroniczną, o których mowa w ust. 1 polegają na udostępnieniu Klientowi wszelkich funkcjonalności Sklepu Internetowego, w tym umożliwiających zawarcie ze Sprzedającym za pośrednictwem Sklepu Internetowego umowy dotyczącej Towarów, a w szczególności polegają na:
   • (a) udostępnianiu na indywidualne żądanie Klienta informacji umieszczonych w ramach Sklepu Internetowego poprzez wyświetlenie strony o określonym adresie URL, w tym informacji dotyczących SELTU, Sprzedających i Towarów oraz informacji dotyczących sposobu zawarcia umowy i jej wykonania;
   • (b) umożliwieniu na indywidualne żądanie Klienta komunikacji ze Sprzedającym, w tym w sprawach związanych z prezentowanymi Towarami lub ze złożonymi zamówieniami, w szczególności za pośrednictwem komunikatora Chat;
   • (c) umożliwieniu na indywidualne żądanie Klienta komunikacji z SELTU, w szczególności za pośrednictwem Formularza kontaktowego;
   • (d) umożliwieniu Klientowi zawarcia z SELTU za pośrednictwem Sklepu Internetowego umowy dotyczącej Towarów, w tym umożliwieniu w szczególności uzgodnienia warunków umowy, ustalenie ceny za Towar;
   • (e) prezentacji Towarów sprzedawanych za pośrednictwem Sklepu Internetowego podczas transmisji na żywo;
   • (f) umożliwienie Klientom subskrypcji Newsletter.
  • 3. Za pośrednictwem Sklepu Internetowego SELTU świadczy, w szczególności następujące usługi drogą elektroniczną:
   • (a) Konto Klienta;
   • (b) udostępnienie Treści, w tym poprzez prezentację Towarów podczas transmisji na żywo;
   • (c) Formularz zamówienia;
   • (d) usługę Newsletter;
   • (e) komunikator Chat;
   • (f) formularz kontaktowy.
  • 4. Do zawarcia umowy o świadczenie usługi Konto Klienta dochodzi przez założenie Konta Klienta w ramach procedury rejestracji Klienta, o której mowa w § 2 ust. 1 Regulaminu. Do zawarcia umowy o inne usługi świadczone drogą elektroniczną dochodzi poprzez rozpoczęcie przez Klienta korzystania z danej usługi świadczonej drogą elektroniczną tj. poprzez przystąpienie do korzystania z danej funkcjonalności Sklepu Internetowego. Korzystanie przez Klienta z usługi świadczonej drogą elektroniczną odbywa się na zasadach wskazanych w Regulaminie.
  • 5. Klient może w każdej chwili zakończyć korzystanie z danej usługi świadczonej drogą elektroniczną. Rozwiązanie umowy o korzystanie z danej usługi świadczonej drogą elektroniczną dokonuje się poprzez zaprzestanie korzystania z danej funkcjonalności Sklepu Internetowego. W takim przypadku umowa o korzystanie z usługi świadczonej drogą elektroniczną rozwiązuje się automatycznie bez konieczności składania dodatkowych oświadczeń stron, z zastrzeżeniem zdania następnego i ust. 6. Rozwiązanie umowy o usługę Konto Klienta następuje poprzez skorzystanie przez Klienta z opcji usunięcia Konta Klienta.
  • 6. Usługa Newsletter polega na okresowym przesyłaniu na podany przez Klienta adres e-mail informacji od SELTU, w tym informacji handlowych oraz treści marketingowych. Korzystanie z Usługi Newsletter jest dobrowolne. Do przesłania Newslettera SELTU stosuje model double opt-in, co oznacza, że przesyła on Państwu Newsletter drogą mailową dopiero wtedy, gdy Państwo wyrażą wyraźną zgodę na aktywowanie takiej usługi. SELTU przesyła do Państwa e-mail informacyjny z prośbą o kliknięcie w zawarty w nim link, potwierdzający Państwa zgodę na otrzymywanie Newslettera. Dopiero tak wyrażona zgoda będzie uznana za wyraźną i stanowić będzie podstawę do zapisania podanego adresu e-mail do subskrypcji. W każdej chwili mogą Państwo zrezygnować z subskrypcji Newslettera ze skutkiem na przyszłość, klikając w link znajdujący się pod informacją „Rezygnacja z Newslettera”, który znajduje się we wszystkich e-mailach wysłanych przez SELTU lub przesyłając informację SELTU o chęci rezygnacji na przykład za pośrednictwem Formularza kontaktowego.
  • 7. W celu prawidłowego korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną Klient powinien dysponować:
   • (a) połączeniem z siecią Internet;
   • (b) sprzętem komputerowym i oprogramowaniem posiadającym funkcjonalność przeglądarki internetowej umożliwiającej wyświetlanie na ekranie komputera dokumentów HTML lub urządzeniem mobilnym pozwalającym wraz z odpowiednim oprogramowaniem na korzystanie z aplikacji o funkcji przeglądarki internetowej na urządzenia mobilne.
  • 8. Do reklamacji dotyczącej usług świadczonych drogą elektroniczną zastosowanie ma odpowiednio § 7 ust. 3-4 Regulaminu, przy czym reklamacje prosimy kierować do SELTU.
 • § 6 Odstąpienie od umowy

  • 1. Stosownie do art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, że Klientowi będącemu Konsumentem, który zawarł umowę za pośrednictwem Sklepu Internetowego, przysługuje prawo do odstąpienia od umowy:
   • (a) dotyczącej Towarów zawartej ze Sprzedającym;
   • (b) dotyczącej Usługi świadczonej drogą elektroniczną.
  • 2. Pouczenie dotyczące zasad korzystania z prawa odstąpienia i jego skutków stanowi Załącznik do Regulaminu.
  • 3. Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:
   • (a) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
   • (b) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
   • (c) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
   • (d) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
  • 4. Przepisy niniejszego paragrafu o odstąpieniu od umowy stosuje się odpowiednio do Klienta będącego osobą fizyczną, zawierającego umowę sprzedaży Towarów bezpośrednio związaną z jego działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tego Klienta charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez niego działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 • § 7 Reklamacje

  • 1. Sprzedający mają obowiązek dostarczenia rzeczy (Towaru) bez wad.
  • 2. Odpowiedzialność za wady Towarów jako sprzedawca ponosi Sprzedający. Reklamacje prosimy składać z wykorzystaniem danych kontaktowych Sprzedającego, zamieszczonych w odrębnych regulaminach udostępnianych przez Sprzedających.
  • 3. W zgłoszeniu reklamacyjnym w celu ułatwienia jego rozpatrzenia sugeruje się podanie następujących informacji: imię i nazwisko, dokładny adres (ulica, kod pocztowy, miejscowość), telefon kontaktowy, adres mailowy, opis zamówienia, przyczyna reklamacji.
  • 4. Procedura składania reklamacji, o której mowa w ust. 3 Regulaminu jest procedurą sugerowaną i w żadnym razie nie wyłącza, ani nie ogranicza prawem dopuszczalnych sposobów zgłaszania roszczeń.
  • 5. Reklamacje są rozpatrywane zgodnie z zasadami wynikającymi z rękojmi, o której mowa w przepisach Kodeksu Cywilnego, z zastrzeżeniem ust. 6.
  • 6. Jeśli danych Towarów dotyczy gwarancja lub inne podobne usługi np. rozszerzona gwarancja, informacje w tym zakresie udostępnianie są przez Sprzedających w Sklepie Internetowym.
 • § 8 Wymagania techniczne

  • Dostęp i korzystanie ze Sklepu Internetowego jest możliwe na platformach systemów operacyjnych pozwalających na korzystanie z sieci Internet i oprogramowania posiadającego funkcjonalność przeglądarki internetowej umożliwiającej wyświetlanie na ekranie komputera dokumentów HTML, na dowolnego typu komputerze spełniającym wymogi takich systemów operacyjnych oraz poprzez dowolne typy połączeń internetowych przy wykorzystaniu oprogramowania posiadającego funkcjonalności przeglądarek internetowych np. Mozilla FireFox, Opera, Apple Safari (tylko wersja dla MacOS) oraz Google Chrome 23.X (tylko wersja dla MS Windows) bądź na urządzeniach mobilnych wyposażonych w oprogramowanie pozwalające na wyświetlanie Sklepu Internetowego na tych urządzeniach, w szczególności aplikacje o funkcjach przeglądarek internetowych dla urządzeń mobilnych.
 • § 9 Postanowienia końcowe

  • 1. Sklep Internetowy i czynności związane z zawieraniem umów w Sklepie Internetowym są dostępne w języku polskim.
  • 2. Regulamin udostępniany jest Klientowi pod adresem internetowym https://seltu.tv/page/7/regulamin przed zawarciem umowy, a także - na jego żądanie - w formie, która umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Klient.
  • 3. Regulamin jest integralną częścią umowy zawieranej za pośrednictwem Sklepu Internetowego, w tym umowy o usługę świadczoną drogą elektroniczną.
  • 4. Klient ma prawo składania reklamacji, o której mowa w Regulaminie a także do korzystania z innych roszczeń wynikających z przepisów prawa. Klient ma prawo do korzystania z pozasądowych sposobów dochodzenia roszczeń, w tym w szczególności:
   • (a) mediacji, w tym w przypadku Klienta będącego Konsumentem, mediacji mediatorów działających przy Inspekcji Handlowej;
   • (b) sądownictwa polubownego, w tym w przypadku Klienta będącego Konsumentem, stałych sądów polubownych przy Inspekcji Handlowej;
   • (c) w przypadku Klienta będącego Konsumentem, do skorzystania z pomocy miejskich lub powiatowych rzeczników konsumentów;
   • (d) w przypadku Klienta będącego Konsumentem do skorzystania z platformy internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR), dostępnej pod adresem https://webgate.ec.europa.eu/odr/.
  • 5. Regulamin może być zmieniony przez SELTU. Udostępnienie zmienionego Regulaminu następuje zgodnie z ust. 2 i ma zastosowanie do zamówień na Towary złożonych po jego udostępnieniu i złożeniu w toku składania zamówienia przez Klienta oświadczenia w przedmiocie zapoznania się z Regulaminem po jego zmianie, w szczególności zmiana Regulaminu nie ma zastosowania do zamówień składanych przed jego udostępnieniem, jak również do usługi świadczonej drogą elektroniczną, z której Klient rozpoczął korzystanie przed jego udostępnieniem. W odniesieniu do usług o charakterze ciągłym tj. usługi Konto Klienta, w razie zmiany Regulaminu w trakcie okresu obowiązywania tej usługi zmiany Regulaminu wiążą Klienta jeśli nie dokona rozwiązania umowy o Konto Klienta poprzez usunięcie Konta Klienta w terminie 14 dni od dnia udostępnienia zmiany Regulaminu.

 

 

Załącznik do Regulaminu
INFORMACJE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY DLA KLIENTA BĘDĄCEGO KONSUMENTEM LUB OSOBĄ FIZYCZNĄ,
ZAWIERAJĄCĄ UMOWĘ BEZPOŚREDNIO ZWIĄZANĄ Z JEJ DZIAŁALNOŚCIĄ GOSPODARCZĄ,
GDY Z TREŚCI TEJ UMOWY WYNIKA, ŻE NIE POSIADA ONA DLA TEJ OSOBY CHARAKTERU ZAWODOWEGO
WZÓR POUCZENIA O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

 

 

Prawo odstąpienia od umowy
Mają Państwo prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym
 • weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy
 • w przypadku umowy dotyczącej wielu rzeczy - w weszli Państwo w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy.
 • w przypadku usług- zawarli Państwo umowę
Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować
 • a) w przypadku umów sprzedaży Towarów – Sprzedającego, u którego dokonali Państwo zakupu;
 • b) w przypadku umów o Usługi świadczone drogą elektroniczną: SELTU Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Tymienieckiego 25c lok. 221, 90-350, Łódź, NIP: 7792424132, REGON: 302813991, KRS: 0000522799, adres mailowy kontakt@seltu.tv, strona www.seltu.tv
o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną).
Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.
Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.


Skutki odstąpienia od umowy
W przypadku odstąpienia od umowy umowa uznawana jest za niezawartą. W przypadku odstąpienia od umowy zwracane są Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany w Sklepie Internetowym), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym doszło do poinformowania o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Zwrot płatności dokonywany jest przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Zwrot płatności może być wstrzymany do czasu otrzymania przez Sprzedającego rzeczy lub do czasu dostarczenia dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
Prosimy odesłać lub przekazać Sprzedającemu rzecz niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali Państwo o odstąpieniu od umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.
Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.
Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

 

 

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)
- Adresat: ..............................................................
- Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy:
• sprzedaży następujących rzeczy(*)
• o świadczenie następującej usługi(*)
......................................................................................................................................................................................................
– Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*) .................................................................
– Imię i nazwisko Klienta(-ów) ...................................................................
– Adres Klienta(-ów) ..................................................................................
– Podpis Klienta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej) .....................................................................................................
– Data.............................................
(*) Niepotrzebne skreślić.

 

 

Seltu Informacje Regulamin aplikacji